​Algemene voorwaarden Basis & Balans

Algemeen

Basis & Balans, praktijk voor kind, jeugd en ouders, is opgericht door Deirdre Kiel en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65718151.

Hoofdactiviteiten zijn het bieden van coaching en begeleiding aan kinderen, jeugdigen en  ouders/verzorgers. Dit kan in individuele vorm zijn en/of in workshops en/of trainingen.

Definities van de woorden ik, jij, we, cliënt en diensten

In dit document staat ‘ik/mijn’ voor opdrachtnemerDeirdre Kiel, eigenaar van Basis & Balans, praktijk voor kind, jeugd en ouders. De woorden ‘jij/jouw/je’ staan voor wie een dienst af wil nemen, de opdrachtgever/cliënttot het verrichten van diensten, bij Basis & Balans, praktijk voor kind, jeugd en ouders. De ‘cliënt’ is diegene die werkelijk deelneemt aan de diensten van Basis & Balans, praktijk voor kind, jeugd en ouders. We/ons staat voor opdrachtnemer Deirdre Kiel en opdrachtgever/cliënt.

Diensten staat voor diensten die ik aanbied zoals coaching, begeleiding, workshops en/of trainingen. Voor alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht.

Overeenkomst

Na een kennismaking, waarin wordt verkend of we bij elkaar passen en of de hulpvraag aansluit op mijn expertise, kunnen we tot samenwerking overgaan. Je gaat dan akkoord met de voorwaarden en de afgesproken prijs. Je ondertekent het inschrijfformulier en/of toestemmingsformulier.

Aansprakelijkheid

Mijn begeleiding/advies is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en resultaat te garanderen. Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele materiële, psychische of fysieke schade ten gevolge van onjuist opgevolgde aanwijzingen of onoplettendheid van de cliënt/opdrachtgever. Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt raadt ik de cliënt/opdrachtgever aan altijd contact op te nemen met een arts of specialist.

Tarieven en btw

De tarieven die gelden voor de diensten van Basis & Balans zijn te vinden op de website. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

Btw wordt conform de belastingvoorschriften gefactureerd.

Kort overleg is bij de begeleiding inbegrepen. Indien we merken dat er meer tijd nodig is (langer dan 10 minuten), dan plannen we een afspraak in.

Specifieke voorwaarden rond coachen en begeleiding

Loop en beëindiging van het traject (individuele sessie)

We stellen samen een haalbaar doel. We investeren allebei in de weg naar het doel. Ik verplicht mij tot maximale inspanning. Dat verwacht ik ook van jou. We maken globaal een inschatting van de duur van het traject. Mocht dit gaandeweg korter of langer duren, dan wordt dit op tijd helder. Is het doel behaald, dan is het traject rond. Er kan gaandeweg een nieuw doel ontstaan. Desgewenst bepalen we een vervolgtraject. Ook kunnen in sommige gevallen eenmalige sessies worden afgesproken.

Zie ik in de samenwerking dat het proces niet meer klopt dan bespreek ik dat met je en kan ik besluiten het traject te stoppen. Dit kan het geval zijn wanneer opdrachtgever of cliënt met regelmaat de door ons gemaakte afspraken niet nakomt of aantoonbaar niet meewerkt. Opdrachtgever mag zonder verdere opgaaf van reden een traject beëindigen. Je betaalt alle genoten sessies en bent verder tot niks verplicht. 

Niet verschijnen op een afspraak

Kun je niet komen en geef je dit op tijd aan, dan is dat geen probleem. We plannen een nieuwe afspraak. Zeg je de afspraak af binnen 24 uur voorafgaand de afspraak, dan bereken ik kosten. Je betaalt dan je het volledige bedrag voor de gereserveerde tijd.

Betaling

Facturering kan tijdens of na afloop het traject plaatsvinden. Bijvoorbeeld wanneer een traject langer dan drie sessies duurt. Het honorarium van opdrachtneemster is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. Er kan dan besloten worden tussentijds te factureren. Je betaalt binnen de aangeduide termijn, dit is 14 dagen na factuurdatum. Lukt dit om welke reden dan ook niet binnen de termijn, dan neem je contact met mij op. Komt de betaling niet op tijd binnen, dan bericht ik je hierover en krijg je een nieuwe termijn. Is de betaling er dan nog niet, dan geef ik je een derde herinnering en aangepaste, verhoogde,  factuur. Wordt er dan nog niet betaald, dan schakel ik een incassobureau in. Je bent het gehele vastgestelde bedrag verschuldigd. Bij overschrijding van het eerste betalingstermijn zal een nieuwe afspraak niet starten tot de openstaande factuur is voldaan.

Wie schrijft, die blijft (auteursrecht)

Het door mij aangeleverde materiaal is door mij geschreven, vervaardigd of opgenomen en mag niet zonder toestemming worden (her)gebruikt of aangepast.

Gesprekken met derden

Ik sta open voor mogelijkheid tot een gesprek met derden. Dit kan een leidinggevende, leerkracht, (ex) partner, familielid of andere hulpverlener of arts zijn. In de meeste gevallen wordt dit gesprek als sessie gezien en dient overeenkomstig betaald te worden.

Privé

Wat inhoudelijk tijdens het traject gedeeld wordt blijft privé en wordt niet gedeeld met anderen. Dat valt onder mijn beroepsgeheim. Het kan zijn dat ik een vraag over een traject wil bespreken met een supervisor. Dit gebeurt dan op een manier waarin jouw naam of van cliënt en specifieke situatie onherkenbaar zijn. Ik schakel hiervoor een integere supervisor in. Ik werk conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Wanneer ik in jouw situatie, of van cliënt of omgeving, een vermoeden van kindermishandeling heb en/of acute of structurele onveiligheid constateer, dan bespreek ik dit met je en laat het in eerste instantie aan jou om verandering in te zetten. Eventueel met hulp van instanties. Gebeurt er niets dat het gevaar doet wijken, dan zou dit kunnen leiden tot het doorbreken van mijn beroepsgeheim.

Begeleiding kinderen t/m 16 jaar

Opdrachtnemer is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat er mee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Opdrachtnemer kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Klachten

Mocht er onverhoopt aanleiding zijn tot een klacht of conflict, dan vertrouw ik erop dat we hier samen uitkomen. Lukt dit niet, dan wenden we ons tot een onafhankelijke mediator en delen we de kosten die dit met zich meedraagt.


Specifieke voorwaarden rond scholing (trainingen, workshops) 

Inschrijven voor workshops of trainingen (verder aangeduid als scholing).

Als je wilt deelnemen aan een scholing kun je dit telefonisch of per email kenbaar maken. Zodra jouw inschrijfformulier is ontvangen en je akkoord bent gegaan met de voorwaarden sta je ingeschreven en is jouw plaats verzekerd.

Betaling

Facturering kan voorafgaand of na de eerste les van een scholing plaatsvinden. Je betaalt binnen de aangeduide termijn. Lukt dit om welke reden dan ook niet binnen de termijn, dan neem je contact met op. Komt de betaling niet op tijd binnen, dan bericht ik je hierover en krijg je een nieuwe termijn. Is de betaling er dan nog niet, dan geef ik je een derde herinnering en aangepaste, verhoogde, factuur. Wordt er dan nog niet betaald, dan laat ik het verder over aan een incassobureau. Je bent het gehele vastgestelde bedrag verschuldigd. Bij overschrijding van de eerste betalingstermijn kan niet meer deelgenomen worden tot de openstaande factuur is voldaan. 

Geen plek?

Het kan zijn dat er op een dag meerdere aanvragen voor deelname aan een scholing komen. Zo kan de scholing vol komen te zitten terwijl dit op de website nog niet is doorgevoerd. Inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst van aanvraag en het kan dus zijn dat je bericht krijgt dat de scholing voor welke jij je in wilde schrijven vol is. Je krijgt hierover zo snel mogelijk bericht. Je kunt dan op de wachtlijst worden geplaatst of je inschrijven voor de volgende mogelijkheid.

Annulering

Tot 1 maand voorafgaand de scholing mag je jouw deelname kosteloos annuleren zonder opgave van reden. Annuleer je tussen een maand en drie dagen voorafgaand de scholing, dan betaal je de helft van het vastgestelde bedrag. Annulering vanaf drie dagen voorafgaand de scholing betekent betaling van het hele verschuldigde bedrag. Na aanvang van cursus of training is geen restitutie mogelijk indien opdrachtnemer stopt met de cursus of training. Ligt aan de annulering overmacht of calamiteit ten grondslag dan kan uiteraard kosteloos worden geannuleerd.
Ik behoud me het recht om de scholing te annuleren of te verplaatsen. Natuurlijk word je hierover bericht en krijg je het gehele bedrag teruggestort. In geval van verplaatsing naar een andere datum krijg je vanzelf als eerste de mogelijkheid je voor de nieuwe datum in te schrijven.

Recht op deelname beëindigen

Wanneer ik een gegronde reden heb om te twijfelen aan jouw inzet, wanneer jouw aanwezigheid de veiligheid van de groep verstoort of wanneer ik geloof dat je niet op je plek bent, kan en mag ik jouw deelname aan de scholing direct beëindigen. Uiteraard licht ik mijn motivatie toe.

Wie schrijft, die blijft (auteursrecht)

Het door mij aangeleverde materiaal is door mij geschreven, vervaardigd of opgenomen en mag niet zonder toestemming worden (her)gebruikt of aangepast.

Gesprekken met derden

Ik sta open voor mogelijkheid tot een gesprek met derden. Dit kan een leidinggevende, leerkracht, (ex) partner, familielid of andere hulpverlener of arts zijn. In de meeste gevallen wordt dit gesprek als sessie gezien en dient overeenkomstig betaald te worden.

Privé

Wat inhoudelijk tijdens de scholing gedeeld wordt blijft privé. Zowel mijn inhouden als dat wat deelnemers inbrengen blijft tussen ons en wordt niet gedeeld met anderen in welke vorm dan ook. Ook eventuele gesprekken tussen ons blijven in vertrouwen tussen ons.

Klachten

Heb je klachten over mij of mijn diensten, dan sta ik open voor jouw feedback en komen we er ongetwijfeld samen uit. Komen we er samen niet uit, dan zoeken we hulp bij een mediator. De kosten hiervoor delen we.